Тема: Oligochaeta vvedenskyi

Oligochaeta vvedenskyi (Popov) Soják - В IPNI, но
Oligochaeta vvedenskyi (M.Pop.) Tscherneva в КК Узбекистана.

Синонимы?