Тема: Tulipa scythica

Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz
det. V.M. Ostapko