Тема: Zygophyllum

Zygophyllum betpakdalense Golosk. & Semiotr.?